Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Wij zijn Promovendum. Een financiële dienstverlener die bemiddelt in producten en diensten op verzekeringsgebied. Dit zijn zowel schade- als zorgverzekeringen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Veiligheid staat hierbij voorop. Dat is belangrijk. Zowel voor u als voor ons. Wij behandelen en verwerken uw gegevens dan ook uiterst zorgvuldig. Deze privacyverklaring is voor iedereen van wie wij persoonsgegevens opvragen, bewaren en verstrekken.

Veiligheid van uw gegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed zijn beschermd. Uw gegevens worden dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en alleen verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast beveiligen we onze gebouwen, systemen, netwerken en servers en hebben al onze medewerkers geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die deze nodig hebben om uw overeenkomst met ons uit te voeren.

Onze autopremie 20% lager?

Premie berekenen

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens:

  • Die iets vertellen over u.
  • Die herleidbaar zijn naar u.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres of woonplaats.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, die extra beschermd worden. Voorbeelden hiervan zijn gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens.

Gezondheidsgegevens

Onze medisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor het veilig omgaan met en het verwerken van uw gezondheidsgegevens. De medisch adviseur heeft hiervoor altijd een medisch beroepsgeheim. Andere medewerkers gebruiken uw gezondheidsgegevens alleen als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren. En alleen als zij deze gegevens nodig hebben om uw overeenkomst met ons uit te voeren. Deze medewerkers hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseurs.

Strafrechtelijke gegevens

Als u een verzekering bij ons aanvraagt, beoordelen wij het door ons te verzekeren risico. Daarom vragen wij tijdens de aanvraag of u een strafrechtelijk verleden heeft. Uitzondering hierop is de zorgverzekering. Tijdens de aanvraag van de zorgverzekering wordt er niet gevraagd naar het strafrechtelijk verleden.

Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens?

Verzekeringsovereenkomst afsluiten en beheren

Als u een verzekering bij ons aanvraagt, gaan wij met elkaar een overeenkomst aan. Wij gebruiken uw gegevens voor het afsluiten, administreren en uitvoeren van deze overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van uw aanvraag, het verwerken van een adreswijziging of het afhandelen van declaraties en schades. Wij verzamelen hiervoor alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Contact over verzekeringen

Wij hebben contact met u over uw verzekeringen. Bijvoorbeeld als uw polis wijzigt of wanneer u een schade meldt. U kunt op verschillende manieren contact met ons hebben, zoals per e-mail, brief, telefoon, webchat of social media. De contactmomenten worden vastgelegd. Deze informatie gebruiken wij om onze dienstverlening en producten te verbeteren, uw vragen te beantwoorden en om u persoonlijke aanbiedingen te doen. Als u telefonisch contact met ons heeft, wordt het telefoongesprek opgenomen. Dit doen wij:

  • voor trainings- en coachingsdoeleinden van onze adviseurs;
  • ter verbetering van onze dienstverlening;
  • als bewijs voor het telefonisch aangaan van een overeenkomst.

Daarnaast wordt het gesprek bewaard om u eventueel later nog beter van dienst te kunnen zijn.

Betrokkenheid bij een schade

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen, als u betrokken bent bij een schademelding van een van onze klanten. Ook als u zelf geen klant bij ons bent. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de schade af te handelen.

Website, nieuwsbrief en aanbiedingen

  • We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met nieuwsbrieven en aanbiedingen waarvan wij denken dat ze interessant of relevant voor u zijn. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding ontvangt u informatie hoe u zich hiervoor kunt afmelden.
  • Heeft u onze website bezocht of volgt u ons op social media? Dan onthouden we uw interesses en voorkeuren. Zo kunnen wij u gepersonaliseerde content of aanbiedingen tonen die voor u interessant zijn. Op deze manier voorkomen we dat u informatie te zien krijgt die minder relevant is voor u. We gebruiken hiervoor nooit bijzondere persoonsgegevens.
  • Daarnaast verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteit van onze website te kunnen bieden en technisch te beheren. Voor dit doel verwerken wij technische gegevens. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de gebruikte internetbrowser en de duur van uw bezoek of sessie.

Voorkomen van fraude

We gebruiken persoonsgegevens om fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we informatie opvragen of laten opnemen in de databank van Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Meer informatie over stichting CIS vindt u op www.stichtingcis.nl.

Voldoen aan de wet

Wij gebruiken persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens alleen als dit nodig is om de gevraagde dienst of actie te kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld met schadeherstellers. Of als we daar wettelijk of door rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn. Zoals in geval van fraude. Wij maken met de partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken, strikte afspraken over het gebruik en de beveiliging van die gegevens. Alle partijen met wie wij persoonsgegevens delen, verwerken deze gegevens in overeenstemming met de AVG.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat we gegevens bewaren zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze gebruiken.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal wettelijke rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens. Hieronder lichten wij elk recht kort toe. Het uitoefenen van deze rechten is soms aan voorwaarden gebonden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage

Een groot deel van de gegevens die wij van u hebben vastgelegd, kunt u zelf bekijken. Log hiervoor in op uw persoonlijke omgeving Mijn Promovendum. Voor de andere gegevens kunt u gebruikmaken van uw recht op inzage.

Recht op rectificatie

U kunt zelf een deel van uw gegevens aanpassen. Log hiervoor in op uw persoonlijke omgeving Mijn Promovendum. Gegevens die onjuist zijn maar die u niet zelf kunt aanpassen, kunnen wij voor u aanpassen. U kunt hiervoor een verzoek tot rectificatie indienen.

Recht op vergetelheid

Wilt u dat wij alle persoonsgegevens die wij van u vastgelegd hebben verwijderen? Dan onderzoeken wij of dit mogelijk is. Wij kunnen niet in alle gevallen uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld als dit in strijd is met de wet. Dit komt voor als wij een wettelijke bewaarplicht hebben of als gegevens betrekking hebben op een lopende overeenkomst of procedure.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. Er wordt dan een afweging gemaakt tussen uw en onze belangen bij de verwerking. Weegt uw privacybelang zwaarder dan ons belang? Dan zetten wij de verwerking stop. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing? Dan zullen wij die verwerking direct stoppen.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige situaties heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk ‘stil te laten zetten’ totdat een probleem of bezwaar is opgelost. Wij mogen de persoonsgegevens dan alleen nog onder bepaalde voorwaarden verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om een ‘machine leesbare’ kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Gebruikmaken van uw rechten

Wilt u gebruikmaken van een van bovenstaande rechten? Dan kunt u een verzoek indienen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit kan via onderstaande contactgegevens. Vermeld in uw bericht duidelijk van welk recht u gebruik wilt maken. Het kan zijn dat wij u vragen om u nader te identificeren. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat wij de gegevens aan de juiste persoon sturen. We kunnen ook contact met u opnemen als uw verzoek ons niet duidelijk is. U krijgt binnen 1 maand schriftelijk antwoord op uw bericht.

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming

  • Stuur een e-mail naar: privacy@promovendum.nl
  • Stuur een brief naar:

Promovendum
T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 362 3300 AJ Dordrecht

Vragen

Heeft u een vraag, opmerking, suggestie of klacht over het onderwerp privacy? Ook dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit mag via bovenstaande contactgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kijken we graag met u of we tot een oplossing kunnen komen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website. Deze versie is het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.


Bekijk ook