Mensen rennen naar de auto

Wijzigingen schadeverzekering inzittenden, versie 2018.2

Hieronder ziet u per artikel wat er in de voorwaarden schadeverzekering inzittenden gewijzigd is. De wijzigingen kunnen in uw voordeel, maar ook in uw nadeel zijn.

Wijziging 1:

Voorwaarden 2010.1

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
g. Schade
     a. Lichamelijk letsel of beschadiging van de gezondheid van een verzekerde persoon, beide medisch vast te stellen en al dan niet de dood tot gevolg hebbend.

 

Doorgevoerde wijziging voorwaarden 2018.1 en 2018.2

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
g. Schade
     a. Aantasting of beschadiging van de gezondheid van een verzekerde persoon, door een van buiten af op het lichaam inwerkend geweld (niet zijnde geestelijk letsel), dat door een arts moet kunnen worden vastgesteld en al dan niet de dood tot gevolg hebbend. Het letsel moet medisch objectief door een arts kunnen worden vastgesteld. Hiervan is sprake indien door een arts kan worden vastgesteld dat er een directe relatie bestaat tussen de klachten en een klinisch vastgestelde lichamelijke afwijking, stoornis of aandoening.

 

Toevoeging voorwaarden 2018.1 en 2018.2

Artikel 5. Uitsluitingen en beperkingen
i. Schade in verband met klachten zonder lichamelijke afwijkingen (waaronder RSI, whiplash en post-whiplash, post-commotioneel syndroom, chronisch pijnsyndroom) en psychische aandoeningen (waaronder depressie, angst- en paniekstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, overspannenheid, overbelasting, burn-out, psychosomatische klachten).

 

Door deze wijziging en toevoeging valt alle niet medisch vast te stellen schade niet meer onder de dekking van deze polis.

Wijziging 2:

Voorwaarden 2010.1 

Artikel 2. Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in alle landen die worden genoemd op de groene kaart (officiële naam: het internationaal verzekeringsbewijs).

 

Doorgevoerde wijziging voorwaarden 2018.1 en 2018.2

Artikel 2. Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in alle landen die worden genoemd op de groene kaart (officiële naam: het internationaal verzekeringsbewijs). De verzekering is niet geldig in landen die op de groene kaart zijn doorgekruist.

 

Door deze wijziging is er geen dekking in de landen die doorgekruist zijn op de groene kaart. Daar was al geen dekking voor de autoverzekering.

Wijziging 3:

Voorwaarden 2010.1

Artikel 6. Regeling van de schade
… Alleen natuurlijke personen die rechtstreeks bij het schadegeval betrokken zijn en die erdoor benadeeld zijn, of hun nabestaanden, kunnen een beroep doen op deze verzekering …

 

Toevoeging voorwaarden 2018.1 en 2018.2

Artikel 5. Uitsluitingen en beperkingen

e. de kosten van een door of ten behoeve van verzekerde ingeschakelde belangenbehartiger (bijvoorbeeld: rechtsbijstandverzekering, advocaat, letselschadekantoor etc.);
f. een claim van de werkgever en/of zorgverzekeraar van verzekerde. Alsmede een claim van iedere andere instantie die regres wilt plegen;
g. schade aan de auto zelf;
h. schade aan geld, cheques, creditcard e.d.;

 

Door deze toevoeging aan artikel 5 is het uitdrukkelijk niet meer mogelijk om de kosten van ingeschakelde belangenbehartiger, schade aan de auto of geld, cheques, creditcards e.d. te claimen onder deze verzekering. Het is een verduidelijking van de omschrijving van artikel 1, sub g, lid b en artikel 6 van de voorwaarden 2010.1.

Wijziging 4:

Voorwaarden 2010.1 en 2018.1

Artikel 4. Vervaltermijn
Ieder recht vanuit deze verzekering op schadevergoeding vervalt, als de kennisgeving aan Promovendum van een schade later dan twee jaar na het onzeker voorval plaatsvindt.

 

Doorgevoerde wijziging voorwaarden 2018.2

Artikel 4. Vervaltermijn
In Boek 7, artikel 942 van het Burgerlijk Wetboek staat hoe lang u aanspraak kunt maken op een uitkering na schade.

 

Door deze wijziging is de termijn in uw polisvoorwaarden voor het indienen van een schade verruimd van 2 jaar na het plaatsvinden van het onzekere voorval naar 3 jaar na het bekend worden met het onzekere voorval. De wet verplicht ons om een vervaltermijn van 3 jaar te hanteren. In onze nieuwe polisvoorwaarden hebben wij dit aangepast. Heeft u geen uitkering gekregen omdat u een schade na 2 jaar maar binnen 3 jaar heeft gemeld? Dan beoordelen wij uw aanspraak op een uitkering opnieuw.
 

Wijziging 5:

Voorwaarden 2010.1

Artikel 5. Uitsluitingen en beperkingen 
Naast hetgeen in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden is uitgesloten, zijn voor de schadeverzekering inzittenden de volgende specifieke uitsluitingen van toepassing:
     d. schade aan de auto of de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de schade aan de tegenpartij, terwijl de bestuurder daarvan tijdens de schade onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen.

 

Doorgevoerde wijziging voorwaarden 2018.1 en 2018.2

Artikel 5. Uitsluitingen en beperkingen
Naast hetgeen in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden is uitgesloten, zijn voor de schadeverzekering inzittenden de volgende specifieke uitsluitingen van toepassing:
     d. schade die is ontstaan terwijl de bestuurder van de auto op het moment van het verkeersongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij op grond van de wettelijke toegestane norm niet is staat moet worden geacht de auto naar behoren te besturen. Tevens is schade niet gedekt indien de bestuurder weigert mee te werken aan een ademtest of bloedproef;

 

Door deze wijziging is er geen dekking als er bij schade vermoeden is van drank- of drugsgebruik en de bestuurder weigert medewerking aan een ademtest of bloedproef.

Mensen met kleurrijke kleding

Vragen

Heb je vragen over de voorwaarden? Of een andere vraag over je verzekering? Je kunt ons altijd bereiken via 078 648 13 00.

Contact

Chat Bel Mail